1992 Maserati 430 / 430 4V


A contribution by Matthias Zabel from Hamburg, Germany