1975 Aston Martin V8


A contribution by Matthias Zabel from Hamburg, Germany